Français

Trop trognon

Trop trognon Trop trognon

“Sois mignon et tais-toi.”